PAMALDŲ TVARKA DIDŽIĄJĄ SAVAITĘ IR VELYKŲ ŠVENČIŲ METU

2017-04-09

1. Šį sekmadienį, balandžio 9 d. Verbos – Viešpaties Kančios sekmadienis. Šiandien bažnyčiose šventinamos verbos, einama procesija.

2. Ateinanti savaitė yra Didžioji savaitė. Tridienio pamaldos:

Didįjį ketvirtadienį – Paskutinės Vakarienės pamaldos:

Užunvėžių bažnyčioje 15:00 val.,

Kurklių bažnyčioje 16:30 val.,

Kavarsko bažnyčioje 18:00 val.

Didįjį penktadienį – Kristaus Kančios pamaldos:

Užunvėžių bažnyčioje 15:00 val.,

Kurklių bažnyčioje 16:30 val.,

Kavarsko bažnyčioje 18:00 val.

Kryžiaus kelias 17:30 val.

Didžiojo penktadienio rinkliava yra skiriama Šventajai Žemei.

Didįjį šeštadienį – Velyknakčio pamaldos:

Užunvėžių bažnyčioje 14:30 val.,

Kurklių bažnyčioje 16:00 val.,

Kavarsko bažnyčioje 18:00 val.

Vyks Krikšto pažadų atnaujinimas. Dera tą dieną dalyvaujant pamaldose turėti žvakę. Bus šventinami ugnis ir vanduo.

3. Balandžio 16 d. švęsime Velykas. Pamaldos:

Kavarsko bažnyčioje 8:00 val.,

Kurklių bažnyčioje 10:00 val.,

Užunvėžių bažnyčioje 12:00 val.

Tą dieną bažnyčioje bus šventinami Jūsų atsinešti valgiai.

4. Balandžio 17 d. – antroji Velykų diena. Pamaldos:

Kavarsko bažnyčioje 10:00 val.,

Kurklių bažnyčioje 12:00 val.

5. Kviečiu visus iki Velykų atlikti išpažintį. Velykų dieną išpažinčių nebus klausoma.

6. Kavarsko miesto bibliotekoje balandžio 1-29 d. vyskta Anykščių parapijos kunigo Nerijaus Papirčio fotografijų paroda „...ilgai krūtinėj šilelis kvėpuoja“. Kviečiame apsilankyti.


Parama

2017-03-29

Kviečiame tikinčiuosius 2% gyventojų pajamų mokesčio skirti Kavarsko, Kurklių, Užunvėžių parapijoms. Nieko neprarasdami, Jūs savo auka prisidėsite prie Kavarsko, Kurklių, Užunvėžių bažnyčių išlaikymo. Prašymo lapą galima gauti ir užpildyti zakristijoje arba elektroniniu būdu per mokesčių inspekciją, nurodant parapijos kodą, kurį galima rasti parapijos internetinėje svetainėje www.kavarskobaznycia.lt. Šį prašymo lapą reikia užpildyti iki gegužės 1 d.

 

Kavarsko parapijos kodas: 190854236

Kurklių parapijos kodas: 291255190

Užunvėžių parapijos kodas: 191255951


Kryžiaus kelias

2017-03-29

Kryžiaus kelias Gavėnios laikotarpiu Kavarsko bažnyčioje einamas kiekvieną penktadienį ir sekmadienį 9.30 val. Kurklių bažnyčioje einamas kiekvieną sekmadienį 13.00 val.


Graudūs verksmai

2017-03-29

Graudūs verksmai Gavėnios laikotarpiu Kavarsko bažnyčioje giedami sekmadieniais 11:00 val.


Kavarsko bažnyčioje vyko adventinis dainininkės Juditos Leitaitės koncertas

2016-12-11

Gruodžio 11 d. Sumos šv. Mišiose giedojo garsi Lietuvos dainininkė Judita Leitaitė. Po šv. Mišių dainininkė Kavarsko žmonėms ir svečiams dovanojo adventinį koncertą. Nuoširdi padėka gerb. Juditai Leitaitei už nuostabias giesmes, kurios atgaivino parapijiečių sielas.

Gerasis Dievas tegul atlygina dainininkei už jos kilnius darbus!


Akimirkos iš „AD FONTES“ renginio

2016-12-09

Gruodžio 8 d. Kavarske vyko pirmasis „Ad Fontes“ renginys. Renginyje dalyvavo svečiai kunigai, daug tikinčiųjų. Renginys vyko Kavarsko bažnyčioje ir Kavarsko mokykloje. Šv. Mišias  Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo garbei aukojo kun. Alionidas Budrius. Mokykloje konferenciją „Liturginės maldos kryptis Bažnyčioje“ vedė kun. dr. Nerijus Vyšniauskas. Po konferencijos vykusiai diskusijai vadovavo pontifikalinis magistras Mindaugas Kubilius. Buvo diskutuojama apie tikėjimą, liturgiją, maldą, dvasingumą ir krizę Bažnyčioje. Iškilmingiems Mišparams Kavarsko bažnyčioje vadovavo parapijos klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas. Šv. Mišiose ir vakariniuose Mišparuose giedojo Vilniaus kantoriai.


Akcija „Pasidalinkime šiluma“

2016-11-17

Kavarsko pagrindinė mokykla - daugiafunkcinis centras skelbia akciją ,,Pasidalinkime šiluma”. Kviečiame megzti kumštines pirštines, kojines, šalikėlius, kurie bus skirti Aulelių globos namų mažiesiems globotiniams (nuo 3 m. iki 8 m. amžiaus). Jūsų dovanėlių laukiame nuo lapkričio 7 d. iki gruodžio 15 d. Kavarsko mokykloje arba miesto bibliotekoje.

Dėkinga - Kavarsko mokyklos bendruomenė.


Akimirkos iš šv. Jėzaus Kūdikėlio Teresės atlaidų Užunvėžių parapijoje

2016-10-02

2016 spalio 2 d. šventėme Užunvėžių bažnyčios titulinius šv. Jėzaus Kūdikėlio Teresės atlaidus. Atlaidams pasiruošti padėjo ir bažnyčią išpuošė ilgamečiai šios bažnyčios geradariai Stepas Algirdas ir Anelė Aldona Statkevičiai. Atlaiduose dalyvavo daug parapijiečių ir parapijos svečių. Šv. Mišias aukojo ir atlaidų pamokslą pasakė šios parapijos klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas. Kadangi po savo mirties šv. Jėzaus Kūdikėlio Teresė žadėjo Dievą mylintiems žmonėms atsiųsti rožių lietų, tai po šv. Mišių tikintieji į namus parsinešė po rožės žiedą. Po šv. Mišių su vardo diena pasveikinome uolią parapijietę Teresę ir dar pabendravome šalia esančioje klebonijoje, kur tikintieji su gimimo diena pasveikino savo naująjį kleboną.


Šv. Jono Krikštytojo atlaidų AKIMIRKOS Kavarsko bažnyčioje 

2016-06-27

Atlaidų metu koncertavo Molėtų choras, Sankt Peterburgo orkestras. Parapiją aplankė, šv. Mišias aukojo ir sutvirtinimo sakramentą teikė Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Dalyvavo svečiai kunigai Mindaugas Alekna ir Jaroslaw Kalinovskij. Pagrindinę atlaidų dieną šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas. Atlaidų dienomis pietus visiems išvirė Lietuvos Šaulių sąjungos nariai.