Kun. dr. Nerijaus Vyšniausko homilja

2018-02-16

Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejaus proga

Mieli ir brangūs!

Šiandien, vasario 16 d., švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejų – dieną, kai prieš šimtą metų dvidešimt drąsių tautos vyrų, kurių tarpe buvo keturi kunigai, pasirašė Lietuvos valstybės nepriklausomybės aktą.

1918 m. vasario 16 d. atkurta nepriklausoma valstybė, kurią turėjo valdyti demokratiškai išrinkta valdžia, ir kartu simboliškai atgaivinta senojoje Lietuvoje (1253–1795 metai) puoselėta Lietuvos valstybingumo tradicija.

Minint Valstybės atkūrimo šimtmetį, jo akivaizdoje praeitis suprantama kaip priežastis iškilmingai paminėti svarbią sukaktį. Kartu tai paskatinimas susimąstyti apie praeities svarbą dabarčiai ir dabarties klausimus praeičiai.

1918 metais Lietuvos valstybė buvo kuriama ant visų piliečių lygybės, laisvės ir gerovės principinių pamatų. Tuomet Lietuvos istorijoje pirmą kartą visi šalies gyventojai apsisprendė būti laisvi tapdami savo valstybės kūrėjais ir jos tradicijos saugotojais net ir okupacijos metu. Tai tūkstančiai įvairių tautybių ir socialinių grupių atstovų, kurie kūrė ir saugojo Lietuvos valstybingumo tradiciją. Jų gretas sudarė: mokytojai, architektai ir inžinieriai, ūkininkai, įvairių konfesijų dvasininkai, kariai ir partizanai, prie sovietmečio neprisitaikę asmenys ir užsienio lietuviai, puoselėję lietuviškas tradicijas  ir išsaugoję valstybingumo idėją.

Ką Lietuva nuveikė per šimtą metų? Lemtingu metu tautiečių nebijojimas būti svarbiais ir aktyviais savo šalies gyvenimo dalyviais mums teikia pagrindą didžiuotis savo šalimi ir atkurtos Lietuvos laimėjimais. Praėjęs šimtmetis parodė, kaip mokame skaityti, vertinti ir atpažinti savo tautos unikalų braižą. Ar mokame iš jos istorijos lobyno pasiimti tai, ko reikia dabarčiai?

Šiandien įžengiame į antrąjį šimtmetį. Kokius svarbiausius tikslus mes keliame sau kaip tauta ir kaip atskiri individai? Kiekvienas gimdamas jau įsijungėme į istorijos tėkmę, tapdami jos dalimi. Turėtume suprasti, jog nuo mūsų kasdienio įnašo bei pastangų priklauso Lietuvos istorijos dabartis ir būsimi jos įvykiai. Būkime aktyvūs XXI amžiaus Lietuvos kūrėjai. Tautos pažangos labui kiekvienas turime atsakingai imtis visuomenės ir valstybės tobulinimo darbo – turėti drąsos kurti ne tik savo, bet ir Europos bei pasaulio istoriją. Įkvėpti kurti dabartį, viltingai žvelgdami į ateitį, kryptingai siekime savo užsibrėžtų tikslų, tuo pat metu išsaugodami pamatines vertybes, tautinę kultūrą ir jos istorinę atmintį.

„Žmogus, nepažįstantis savo tautos namų – Tėvynės žemės, kurioje nuo seno tėvai ir protėviai gyveno, nėra savo krašto pilietis! Įsisąmoninkime – pilietis. Pilies žmogus. Statęs ją, turintis ją, ginantis ją, savo pilį...“ – taikliai pastebėjo Česlovas Kudaba, (1990 m. Kovo 11 d. Akto signataras). Ar mes save laikome lietuviais?!

Neseniai perskaičiau knygą - kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio „Atsiminimai“. Jis buvo ne tik kompozitorius, bet ir Abiejų Tautų Respublikos politinis veikėjas, vienas iš 1794 m. sukilimo vadų. Savo atsiminimuose jis rašo, kad Lenkijos–Lietuvos valstybė žlugo vien todėl, kad jos karalius ir didysis kunigaikštis Stanislovas Augustas Poniatovskis buvo neryžtingas grėsmingoje geopolitinėje situacijoje, kai reikėjo aktyviai priešintis Rusijos bei Prūsijos piktiems kėslams ir gintis nuo jų, o kai kurie to meto Varšuvos Seimo nariai labiau rūpinosi savo dvarų turtu ir nieko nedarė vien dėl to, kad laukė Rusijos žadamų privilegijų ir gausių dovanų, kai ši ateis okupuoti. Tokie neva „kilmingieji“ darė viską, kad Seime nebūtų vienybės, vieningo balso, vienos minties, tikslo, nesuvokdami, kad tautos priešui to ir tereikia – suskaldyti, užvaldyti ir okupuoti.

Kunigaikštis M. K. Oginskis apie tokius rašo: „Tik tas turi teisę į atlyginimą, kuris pats ir sąžiningai atlieka visas pareigas. Vadovaudamasis šiuo principu, klausiu, ar gali reikalauti užmokesčio tie, kurie apleido savo tėvynę kritišku metu, kai jai labai reikėjo pagalbos?… Aš, be abejo, žūsiu su nelaiminga tėvyne, bet paskutinis mano atodūsis bus priekaištas išsigimusiems piliečiams, nes jie, nereikalinga Lenkijos–Lietuvos našta, galų gale atidavė ją skerdynėms ir nuniokojimui… Nepatenkinti nauja konstitucine santvarka, verčiančia nulenkti išdidžias galvas prieš įstatymą, tariamai dideli žmonės nusmuko tiek, kad be gėdos šliaužiojo prieš kitų valstybių dvarus, tikėdamiesi paramos, kurią naudodamiesi, ant teisėtos Vyriausybės griuvėsių galėtų pastatyti savo ambicijų altorius ir savo oligarchijos sostą...“

Žvelgdami į istoriją susimąstykime, ar kartais mes nedarome tų klaidų, kurias padarė tie, kurie neatsakingai ir neryžtingai gynė tautos laisvę ir pačią valstybę.

Pernai Bažnyčios palaimintuoju paskelbtas arkivyskupas Teofilius Matulionis, besidarbuodamas Peterburge, vykstant Spalio revoliucijai, ir matydamas jų transparantus, kad ant senojo pasaulio griuvėsių žadama pastatyti naują pasaulį, tyliai savo atsiminimuose rašė: „revoliucionierių dainos skelbia apie ant senojo pasaulio griuvėsių statomą komunizmą. Šiek tiek įgijęs „statybinės“ patirties, net ir aš žinojau, kad ant griuvėsių nieko tvaraus nepastatysi“.

1794 m. sukilimo vadas Tadas Kosciuška savo atsišaukime Lenkijos-Lietuvos žmonėms rašė: „Susimąstykite, piliečiai, ir suprasite, kad niekšingi ketinimai dangstosi paslapties skraiste, tų ketinimų autoriai kartu su priešais nori mus suklaidinti, sudrumsti ir sujaukti mūsų protus. Priešai netrokšta nieko kita, tik matyti jus skęstančius anarchijos liūne ir nepaklūstančius Vyriausybei, įstatymams ir visuomenės normoms, nes tada lengviau jus nugalėti, padaryti bejėgius, sukelti netvarką, visuotinį pakrikimą bei nesaugumo jausmą, nes tada nei vienas nebeturės noro galvoti apie valstybės gerovę“.

Argi nematome panašių dalykų, vykstančių mūsų Lietuvoje šiandien? Mums nedraugiškos valstybės siekia, kad nebūtų vienybės, taikos, džiaugsmo Lietuvoje. Priešai trokšta, jog sakytume, kad ne už tokią Lietuvą kovojome. Tokie nori, kad ir šiandien šalies piliečiai negerbtų savo teisėtos valdžios, kad būtų viskuo nusivylę, nepatenkinti, kad vyrautų anarchija.

Čia norėčiau pasitelkti Kristaus žodžius: „Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko. Ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka“ (Mk 3, 24-25).

Bažnyčioje meldžiamės už Lietuvą. Bet ar daugelis iš mūsų žino, kiek toji Bažnyčia prisidėjo atstatant ką tik naujai užgimusią, dar gležną Lietuvos valstybę prieš šimtą metų? Popiežiaus Benedikto XV iniciatyva 1917 m. buvo paskelbta rinkliava. Ji buvo daroma visame pasaulyje ir kiekvienoje parapijoje buvo renkamos aukos Lietuvos valstybei atkurti. Dėka popiežiaus Benedikto XV ne tik atgimstančios Lietuvos vardas skambėjo visose pasaulio parapijose, bet du metus (1917-1919 m.) Šventasis Sostas siuntė surinktus pinigus Lietuvos valstybės atkūrimui – siuntė ne Bažnyčiai, bet teisėtai žmonių išrinktai Lietuvos vyriausybei.

Tik vienybė, apie kurią giedame „Tautiškoje giesmėje“, suteikė drąsos dvidešimčiai tautos vyrų 1918 m. vasario 16 d. pasirašyti Lietuvos nepriklausomybės aktą.

Vienas šių signatarų buvo iš Užunvėžių kaimo kilęs Steponas Kairys. Istorikas N. Černiauskas teigia, jog S. Kairys ne tik politiškai kūrė modernią Lietuvą, bet ją statė savo rankomis. S. Kairys buvo gabus inžinierius, tačiau piniginių įvertinimų už darbą jis nemėgo.

Jis buvo vienas iš dviejų signatarų, atsisakiusių priimti už Akto pasirašymą skirtą žemės sklypą.

1939 metais S. Kairiui Kaune įteikta 8000 litų premija. Visą šią sumą jis atidavė Užunvėžių kaimo mokyklos statybai.

1940 metais Kauno universitetas S. Kairiui suteikė garbės daktaro mokslinį laipsnį ir profesoriaus vardą už nuopelnus inžinerinėje srityje ir praktinę veiklą. Bet šiam žmogui buvo svarbiausia ne jo nuopelnų išaukštinimas ir ne titulai. Jis niekada nesiveržė į aukštus postus ir nesiekė sau naudos. Steponas Kairys visoms būsimoms kartoms savo politiniame testamente paliko tai, kas jam buvo svarbiausia: „…prieš mus stovi labai svarbūs ir sunkūs uždaviniai – iškovoti laisvą Lietuvą, atkuriant ją demokratijos ir nedviprasmiško socialinio teisingumo pradais. Būkim ištikimi savo kraštui, mūsų Lietuvai“.

Laisvą Lietuvą turim, dabar viskas priklausys tik nuo mūsų. Kartais laisvę daug lengviau laimėti, negu ją išsaugoti. Amen.


Interviu su kun. dr. Nerijumi Vyšniausku

2018-02-10

Bažnyčia visais laikais neša šviesą. Interviu su kun. dr. Nerijumi Vyšniausku.


Su Šv. Kalėdomis!

2017-12-24

Mielieji, netrukus švęsime Kalėdas, mūsų Išganytojo gimimo iškilmę. Kūčių vakarą susėsime prie šeimos židinio laužti kalėdaičio, atminsime išėjusius pirma mūsų į amžinybę. Kalėdos, Jėzaus Kristaus gimimas, mums primena, kad visagalis Dievas nepasibodėjo nusižeminti ir tapti tokiu pačiu kaip Jo rankų kūrinys – žmogus. Jis nesibodėjo žmonija, bet panoro įeiti į pasaulio istoriją, tapdamas tokiu kaip mes visi, tapdamas kūnu ir krauju, atodūsiais ir prakaitu. Jis nesibodėjo mumis, kurie Jį nukryžiuos, ir kiekvieną kartą Jį kryžiuoja, kai nemato šalia savęs kito žmogaus: alkano, pažeminto, nuskriausto, kalinio, ištroškusio, keleivio. „Iš tiesų sakau jums: kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte (Mt 25, 31-46)“,  – sako Kristus. 

Mes negalime švęsti Kalėdų, negalime laužti kalėdaičio, kurie yra meilės simboliai, Dievo artumo simboliai, jei kito žmogaus akyse nesugebame pamatyti Viešpaties veido. Švenčiame Kalėdas, Kristaus gimimą pasauliui, Šviesą, kuri atėjo apšviesti mūsų, tūnančių mirties ūksmėje, Šviesą, kuri atėjo mūsų sukietėjusių širdžių, dažnai pavirtusių tyrais ir dykumomis, apšviesti ir jas paversti žaliuojančiais sodais. Visais laikais žmogus norėjo būti panašus į Dievą, būti toks kaip Dievas, pasiekti dangų, užkopti iki Rojaus sodų. Tačiau Dievas per Kalėdas atliko priešingą kelionę – Jis nusileido iš dangaus į žemę ir pasilenkė prie mūsų varganumo, prie mūsų nuodėme sužeistos prigimties, parodydamas savo meilę ir ištikimybę mums, savo rankų sukurtajam atvaizdui. 

Artėjant Kalėdų šventėms, kai visi sėsime prie stalo laužti kalėdaičio ir dalintis juo, norėčiau palinkėti, kad visi būtumėte kupini mylinčio Dievo artumo. Kad kiekvienas iš mūsų galėtų su didesniu tikėjimu ir pasitikėjimu artintis prie Viešpaties. Visus sveikinu šiais popiežiaus Pranciškaus žodžiais:

„Kalėdos dažniausiai yra triukšminga šventė, tačiau padarykime kažką, kad tyloje išgirstume Meilės balsą. 
Kalėdos esi Tu, kai nusprendi iš naujo gimti kiekvieną dieną,
Kad Dievas galėtų laisvai įeiti į Tavo sielą.
Kalėdinė eglutė esi Tu, kai tvirtai iškenti ir atlaikai gyvenimo audras ir sunkumus.
Kalėdinis papuošalas esi Tu, kai Tavo dorybės nuspalvina puošdamos Tavo gyvenimą.
Kalėdiniai varpai esi Tu, kai kvieti, surenki, ieškai ir suvieniji žmones.

Taip pat esi Kalėdų šviesa, kai savo gyvenimu apšvieti kitų žingsnius
Su gerumo kantrybe, džiaugsmu ir dosnumu.
Esi Kalėdų angelai, kai giedi pasauliui
Teisingumo ir meilės žinią.
Tu taip pat esi Kalėdų žvaigždė, kai kažką pakvieti į susitikimą su Viešpačiu.
Tu taip pat esi Trys Karaliai, kai duodi geriausią iš to, ką turi, neatsižvelgdamas į tai, kam tai davei.
Tu esi Kalėdų muzika, kai iš Tavęs eina harmonija.
Tu esi Kalėdų dovana, kai esi
Tikrasis visų žmonių draugas ir brolis.

Kalėdinis sveikinimas esi Tu, kai atleidi
Ir atkuri ramybę net tada, kai kenti.
Kalėdų vakarienė esi Tu, kai daliniesi savo duona ir viltimi su vargšu,
Kuris stovi šalia Tavęs.

Tu esi Kalėdų naktis, kai nusižeminęs ir nuolankus nakties tyloje
Priimi pasaulio Gelbėtoją be triukšmo ir puikių švenčių.
Tu esi Dievo karalystė pasaulyje, kuri sklinda iš Tavo vidaus, iš Tavo šypsenos ir ramybės.
Linksmų Kalėdų visiems, kurie atrodote kaip Kalėdos.“

Kun. dr. Nerijus Vyšniauskas
(popiežiaus Pranciškaus žodžius iš italų kalbos vertė autorius).

kavarsko_klebonas_kaledos.jpg

PAMALDŲ LAIKAS KALĖDINIU LAIKOTARPIU KAVARSKO, KURKLIŲ, UŽUNEVĖŽIŲ BAŽNYČIOSE

2017-12-19

1) Gruodžio 24 d. - IV advento sekmadienis.

Pamaldos Kavarsko bažnyčioje:

10.00 val. sekmadienio šv. Mišios (Suma),

18.00 val. Kalėdų nakties (Bernelių) šv. Mišios.

Pamaldos Kurklių bažnyčioje:

12.00 val. šv. Mišios (Suma).

Pamaldos Užunevėžių bažnyčioje:

13.30 val. šv. Mišios (Suma).

Tą dieną Lietuvoje pasninkas, vakare krikščioniškose šeimose valgoma Kūčių vakarienė, kuri pradedama bendra šeimos malda, krikščioniškos tarpusavio meilės ženklan laužomas bažnyčioje pašventintas kalėdaitis ir dalijamasi juo.

2) Gruodžio 25 d. - šv. Kalėdos - Kristaus gimimas.

Pamaldos Kavarsko bažnyčioje:

8.00 val. Kalėdų šv. Mišios.

Pamaldos Kurklių bažnyčioje:

10.00 val. Kalėdų šv. Mišios.

Pamaldos Užunevėžių bažnyčioje:

12.00 val. Kalėdų šv. Mišios.

3) Gruodžio 26 d. - šv. Steponas. Pamaldos Kavarsko bažnyčioje:

10.00 val.  šv. Mišios.


Advento rekolekcijos Kavarsko bažnyčioje

2017-12-18

Kviečiame visus gruodžio 23 d. 14 val. į advento rekolekcijas, kurios vyks Kavarsko bažnyčioje. Rekolekcijų metu Ukmergės dekanato kunigai aukos šv. Mišias ir klausys išpažinčių. Kviečiame visus Kalėdų iškilmes pasitikti tinkamai dvasiškai pasiruošus. 


Piligriminė kelionė pal. Teofiliaus Matulionio ir Maironio keliais Sankt Peterburge

2017-11-28

Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenės kvietimu Kavarsko, Kurklių ir Užunevėžių parapijų tikientieji drauge su klebonu kun. dr. Nerijumi Vyšniausku lapkričio 25 d. Sankt Peterburgo Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje dalyvavo iškilmėse, kuriose kun. dr. Nerijus Vyšniauskas pašventino atminimo lentą, skirtą Sankt Peterburgo Dvasinės akademijos profesoriaus, prelato Jono Mačiulio - Maironio įamžinimui. Ši atminimo lenta greitu laiku kabės ant imperatoriškosios akademijos pastato sienos.

Pašventinimo iškilmėse dalyvavo Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Dainius Numgaudis, Sankt Peterburgo kunigų seminarijos rektorius Konstantin Perederij, miesto parapijų dekanas, vietos lietuvių bendruomenė ir jos vadovas prof. dr. Gintautas Želvys, koncertavo nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos auklėtiniai.

Lapkričio 26 d. Kavarsko, Kurklių ir Užunevėžių parapijų tikintieji lankėsi Sankt Peterbugo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, kurioje šv. Mišias aukojo kun. dr. Nerijus Vyšniauskas ir Sankt Peterbugo kunigų seminarijos rektorius  Konstantin Perederij. Šią bažnyčią pastatė ir joje klebonavo 1910-1929 m. pal. arkivyskupas Teofilius Matulionis.

Kelionės metu buvo aplankyta ir Sankt Peterburgo Šv. Kotrynos bažnyčia, kurioje vikaravo pal. arkiv. Teofilius Matulionis, Sankt Peterburgo muzikos licėjus, kuriame svečiai iš Lietuvuvos klausėsi licėjaus auklėtinių atliekamų muzikinių kūrinių, buvo aplankyti ir kiti žymūs Sankt Peterbugo kultūriniai objektai.

 

DAUGIAU INFORMACIJOS:

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija >>

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge >>

Vatikano radijas (Rusija) >>

 


Juditos Leitaitės koncertas Užunevėžių Švč. M. Marijos bažnyčioje

2017-10-08

Lietuvos dainininkės Juditos Leitaitės koncertas Užunevėžių Švč. M. Marijos bažnyčioje spalio 8 dieną. Nuoširdi padėka solistei J. Leitaitei už tokią gražią dovaną mums ir visiems, prisidėjusiems prie dainininkės atvykimo į Užunevėžių bažnyčią: Mildai Tumienei, Birutei Žukauskienei, Teresei Šileikienei, Genutei Kontrimavičienei, Valei Šulskienei, Birutei Šniuikienei ir visiems geros valios žmonėms!


OS miesto (Norvegija) vyrų choro koncertas Kavarsko bažnyčioje

2017-09-29

Rugsėjo mėn. 29 d. Kavarsko bažnyčioje vyko Os miesto (Norvegija) vyrų choro koncertas. Vadovas Jo Ryen, solistai Kirsti Saeter ir Christer Dirfeldt. Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie gražaus koncerto Kavarsko bažnyčioje, sutinkant ir priimant svečius iš Norvegijos: dėkojame Kavarsko seniūnui Algirdui Gansiniauskui ir jo žmonai Genutei Gansiniauskienei, Kavarsko bažnyčios choristams ir moterų klubui, bei visiems prisidėjusiems prie gražaus renginio!


KLUBO "sankt peterburg" 10 metų jubiliejinis koncertas kavarsko bažnyčioje

2017-08-21

Rugpjūčio mėn. 20 d. Kavarsko bažnyčioje vyko "Sankt Perterburg" klubo 10 metų jubiliejinis koncertas. Šventėje dalyvavo Baltijos muzikos akademijos orkestras, dirigentas Aleksei Vasiljev, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės moterų vokalinis ansamblis "Guostė", meno vadovė Gabrielė Rastenytė-Mališauskienė. Dėkojame "Sankt Peterburg" lietuvių bendruomenės pirmininkui prof. Gintautui Želviui ir visiems jos nariams už šį koncertą. Taip pat dėkojame visiems rėmėjams, prisidėjusiems prie šio koncerto atvykimo ir priėmimo: Kavarsko seniūnui Algirdui Gansiniauskui, Vijolei Beleškaitei-Aleknavičienei, Žilvinui Augustinavičiui, Rūtai Lyderienei, Jonui ir Lilijai Aleknavičiams, Albertui, Paulinai ir Domui Grigaliūnams, Algimantui ir Eugenijai Sudeikiams, Kacės virtuvėlei, Kavarsko moterų klubui. Dėkojame visiems svečiams, taip gausiai susirinkusiems į šventinį renginį.


KONCERTAS, SKIRTAS „SANKT PETERBURG“ 10 METŲ JUBILIEJUI

2017-08-15


Tituliniai Švč. M. Marijos Škaplierinės atlaidai Kurklių bažnyčioje

2017-07-16

Liepos 16 d. (sekmadienį) Kurklių bažnyčioje iškilmingai šventėme Švč. M. Marijos Škaplierinės atlaidus. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas. Homiliją pasakė permanentinis diakonas-seržantas Audrius Jesinskas (diakonu pašventintas 2017 m. birželio 24 d.). Skaitinius Šv. Mišių metu skaitė diakono žmona Austėja Jesinskienė. Šv. Mišių metu giedojo ir po pamaldų koncertavo Lietuvos dainininkė Judita Leitaitė. Po koncerto visų laukė gausus vaišių stalas bažnyčios šventoriuje, kurį suruošė patys parapijiečiai. Vaišių metu koncertavo Kurklių kaimo kapela. Šventės dalyviai galėjo bažnyčios šventoriuje pasigrožėti parapijiečių iš lauko gėlių sukomponuotais kilimais ir puokštėmis.

Nuoširdus AČIŪ visiems, prisidėjusiems prie atlaidų šventimo!


Akimirkos iš Šv. Jono Krikštytojo atlaidų Kavarsko bažnyčioje.

2017-06-25

Sekmadienį, birželio 25 d. Kavarsko bažnyčioje iškilmingai šventėme arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimą palaimintuoju ir titulinius Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios atlaidus. Atlaidams vadovavo kun. teol. lic. Oskaras Petras Volskis, šiuo metu dirbantis Norvegijoje lietuvių ir lenkų emigrantų pastoracijoje.

Po Šv. Mišių parapijos klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas įteikė padėkas už darbą ir pagalbą Kavarsko bažnyčiai šiems parapijiečiams:
Jonui Baurai, Jonui Žemaičiui, Antanui Kisieliui, Gintarui Ordai, Daliai Simanonienei, Danguolei Žemaitienei, Laimai Gabienei, Jurgitai Mikulėnienei, Ingai Apčinikovienei ir parapijos katechetei bei tikybos mokytojai Neringai Augustinavičienei.

Nuoširdus Ačiū visiems, prisidėjusiems prie atlaidų šventimo!


ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO ATLAIDAI KAVARSKO BAŽNYČIOJE IR JONINIŲ ŠVENTĖ KAVARSKO MIESTE! 

2017-06-20

Sekmadienį, birželio 25 d., Kavarsko bažnyčioje švęsime titulinius šv. Jono Krikštytojo atlaidus.

Šv. Mišios aukojamos:

10:00 val. Votyva

12:00 val. Suma


Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmė

2017-06-19


Tėvo diena Kavarske

2017-06-04

Sekmadienį (birželio 4 d.) 10:00 val. šv. Mišiose meldėmės už gyvus ir mirusius mūsų tėvus. 
Šv. Mišių metu giedojo Lietuvos kariuomenės choras „Aidas“, vadovaujamas prof. Tado Šumsko. 


Pirmoji Šventoji Komunija Kavarsko bažnyčioje

2017-05-21

Gegužės 21 d. (sekmadienį) 13 jaunų širdelių priėmė Pirmąją Šventąją Komuniją. Nuoširdūs sveikinimai vaikams, jų tėveliams ir artimiesiems!


PAMALDŲ TVARKA DIDŽIĄJĄ SAVAITĘ IR VELYKŲ ŠVENČIŲ METU

2017-04-09

1. Šį sekmadienį, balandžio 9 d. Verbos – Viešpaties Kančios sekmadienis. Šiandien bažnyčiose šventinamos verbos, einama procesija.

2. Ateinanti savaitė yra Didžioji savaitė. Tridienio pamaldos:

Didįjį ketvirtadienį – Paskutinės Vakarienės pamaldos:

Užunvėžių bažnyčioje 15:00 val.,

Kurklių bažnyčioje 16:30 val.,

Kavarsko bažnyčioje 18:00 val.

Didįjį penktadienį – Kristaus Kančios pamaldos:

Užunvėžių bažnyčioje 15:00 val.,

Kurklių bažnyčioje 16:30 val.,

Kavarsko bažnyčioje 18:00 val.

Kryžiaus kelias 17:30 val.

Didžiojo penktadienio rinkliava yra skiriama Šventajai Žemei.

Didįjį šeštadienį – Velyknakčio pamaldos:

Užunvėžių bažnyčioje 14:30 val.,

Kurklių bažnyčioje 16:00 val.,

Kavarsko bažnyčioje 18:00 val.

Vyks Krikšto pažadų atnaujinimas. Dera tą dieną dalyvaujant pamaldose turėti žvakę. Bus šventinami ugnis ir vanduo.

3. Balandžio 16 d. švęsime Velykas. Pamaldos:

Kavarsko bažnyčioje 8:00 val.,

Kurklių bažnyčioje 10:00 val.,

Užunvėžių bažnyčioje 12:00 val.

Tą dieną bažnyčioje bus šventinami Jūsų atsinešti valgiai.

4. Balandžio 17 d. – antroji Velykų diena. Pamaldos:

Kavarsko bažnyčioje 10:00 val.,

Kurklių bažnyčioje 12:00 val.

5. Kviečiu visus iki Velykų atlikti išpažintį. Velykų dieną išpažinčių nebus klausoma.

6. Kavarsko miesto bibliotekoje balandžio 1-29 d. vyskta Anykščių parapijos kunigo Nerijaus Papirčio fotografijų paroda „...ilgai krūtinėj šilelis kvėpuoja“. Kviečiame apsilankyti.


Parama

2017-03-29

Kviečiame tikinčiuosius 2% gyventojų pajamų mokesčio skirti Kavarsko, Kurklių, Užunvėžių parapijoms. Nieko neprarasdami, Jūs savo auka prisidėsite prie Kavarsko, Kurklių, Užunvėžių bažnyčių išlaikymo. Prašymo lapą galima gauti ir užpildyti zakristijoje arba elektroniniu būdu per mokesčių inspekciją, nurodant parapijos kodą, kurį galima rasti parapijos internetinėje svetainėje www.kavarskobaznycia.lt. Šį prašymo lapą reikia užpildyti iki gegužės 1 d.

 

Kavarsko parapijos kodas: 190854236

Kurklių parapijos kodas: 291255190

Užunvėžių parapijos kodas: 191255951


Kryžiaus kelias

2017-03-29

Kryžiaus kelias Gavėnios laikotarpiu Kavarsko bažnyčioje einamas kiekvieną penktadienį ir sekmadienį 9.30 val. Kurklių bažnyčioje einamas kiekvieną sekmadienį 13.00 val.


Graudūs verksmai

2017-03-29

Graudūs verksmai Gavėnios laikotarpiu Kavarsko bažnyčioje giedami sekmadieniais 11:00 val.


Kavarsko bažnyčioje vyko adventinis dainininkės Juditos Leitaitės koncertas

2016-12-11

Gruodžio 11 d. Sumos šv. Mišiose giedojo garsi Lietuvos dainininkė Judita Leitaitė. Po šv. Mišių dainininkė Kavarsko žmonėms ir svečiams dovanojo adventinį koncertą. Nuoširdi padėka gerb. Juditai Leitaitei už nuostabias giesmes, kurios atgaivino parapijiečių sielas.

Gerasis Dievas tegul atlygina dainininkei už jos kilnius darbus!


Akimirkos iš „AD FONTES“ renginio

2016-12-09

Gruodžio 8 d. Kavarske vyko pirmasis „Ad Fontes“ renginys. Renginyje dalyvavo svečiai kunigai, daug tikinčiųjų. Renginys vyko Kavarsko bažnyčioje ir Kavarsko mokykloje. Šv. Mišias  Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo garbei aukojo kun. Alionidas Budrius. Mokykloje konferenciją „Liturginės maldos kryptis Bažnyčioje“ vedė kun. dr. Nerijus Vyšniauskas. Po konferencijos vykusiai diskusijai vadovavo pontifikalinis magistras Mindaugas Kubilius. Buvo diskutuojama apie tikėjimą, liturgiją, maldą, dvasingumą ir krizę Bažnyčioje. Iškilmingiems Mišparams Kavarsko bažnyčioje vadovavo parapijos klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas. Šv. Mišiose ir vakariniuose Mišparuose giedojo Vilniaus kantoriai.


Akcija „Pasidalinkime šiluma“

2016-11-17

Kavarsko pagrindinė mokykla - daugiafunkcinis centras skelbia akciją ,,Pasidalinkime šiluma”. Kviečiame megzti kumštines pirštines, kojines, šalikėlius, kurie bus skirti Aulelių globos namų mažiesiems globotiniams (nuo 3 m. iki 8 m. amžiaus). Jūsų dovanėlių laukiame nuo lapkričio 7 d. iki gruodžio 15 d. Kavarsko mokykloje arba miesto bibliotekoje.

Dėkinga - Kavarsko mokyklos bendruomenė.


Akimirkos iš šv. Jėzaus Kūdikėlio Teresės atlaidų Užunvėžių parapijoje

2016-10-02

2016 spalio 2 d. šventėme Užunvėžių bažnyčios titulinius šv. Jėzaus Kūdikėlio Teresės atlaidus. Atlaidams pasiruošti padėjo ir bažnyčią išpuošė ilgamečiai šios bažnyčios geradariai Stepas Algirdas ir Anelė Aldona Statkevičiai. Atlaiduose dalyvavo daug parapijiečių ir parapijos svečių. Šv. Mišias aukojo ir atlaidų pamokslą pasakė šios parapijos klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas. Kadangi po savo mirties šv. Jėzaus Kūdikėlio Teresė žadėjo Dievą mylintiems žmonėms atsiųsti rožių lietų, tai po šv. Mišių tikintieji į namus parsinešė po rožės žiedą. Po šv. Mišių su vardo diena pasveikinome uolią parapijietę Teresę ir dar pabendravome šalia esančioje klebonijoje, kur tikintieji su gimimo diena pasveikino savo naująjį kleboną.


Šv. Jono Krikštytojo atlaidų AKIMIRKOS Kavarsko bažnyčioje 

2016-06-27

Atlaidų metu koncertavo Molėtų choras, Sankt Peterburgo orkestras. Parapiją aplankė, šv. Mišias aukojo ir sutvirtinimo sakramentą teikė Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Dalyvavo svečiai kunigai Mindaugas Alekna ir Jaroslaw Kalinovskij. Pagrindinę atlaidų dieną šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas. Atlaidų dienomis pietus visiems išvirė Lietuvos Šaulių sąjungos nariai.