Kavarsko ir Kurklių parapijų piligriminė kelionė į Kryžių kalną

2019-09-01

Kartu su Kavarsko ir Kurklių parapijų pastoracinių tarybų nariais, choristais, zakristijonais ir aktyviausiais bažnyčių talkininkais kaip piligrimais keliavome į Kryžių kalną, o po to svečiavomės Pakruojo dvare.


Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus kanoninė vizitacija Kavarsko ir Užunevėžių parapijose

2019-06-30

Birželio 24-ąją, Kauno arkivyskupija dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo gimimo dienos proga aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – apdovanoti trys asmenys iš Kavarsko ir Kurklių parapijų. Šiuo ženklu apdovanojami ir pagerbiami labiausiai Kauno arkivyskupijai nusipelnę žmonės.

Antanas ir Alfonsa Sunklodai, gyv. Šovenių k., Anykščių r. (Kavarsko parapija), gegužines pamaldas savo kaime organizuoja maždaug 12 metų. Pradžioje jie tokias pamaldas organizuodavo buvusioje kolūkio kontoroje, nes pasimelsti ateidavo daugiau žmonių. Pirmus dvejus metus klebonas kun. A. Keina atvažiuodavo čia šv. Mišių aukoti. Atskirame buvusios „Atžalyno“ kontoros kambaryje ūkininkai buvo įrengę patalpą, kur klebonas klausydavo išpažinčių. Kai pradėjo organizuoti Gegužines pamaldas, į kontorą susirinkdavo maždaug iki trisdešimties žmonių. Ateidavo Budrių pradinės mokyklos mokytoja, kuri atsivesdavo savo mokinių, jie skaitydavo maldas. Dabar sutuoktiniai Sunklodai pamaldas jau daug metų organizuoja savo namuose, kur susirenka iki 16 asmenų, jei skaičiuojame su vaikais. Po pamaldų žmonės neskuba išsiskirstyti – tai geras laikas kaimynams, susėdus lauke ant suolelio, pabendrauti, ūkininkavimo ir kitus reikalus aptarti, o vaikams – kartu pažaisti, palakstyti. Alfonsa ir Antanas po paskutinių mėnesio pamaldų, paskutinę gegužės mėnesio dieną, paruošia bendrą vakarienę – tai jų pačių įvesta tradicija. Jie savo veikla vienija žmones ir taip prisideda prie Bažnyčios gerovės. Parapijoje jie yra gerbiami ir vertinami.

Laimontas Sabaliauskas gimė Kurklių miestelyje, Anykščių r. (Kurklių parapija). Jo asmeninėmis lėšomis po bažnyčioje įvykusio gaisro 1998 metais buvo iš pagrindų restauruoti vargonai, vėliau nupirkti visi bažnyčioje esantys krištoliniai šviestuvai, pakeista visa elektros instaliacija.  Jis 2018 m. savo asmenine auka prisidėjo prie bažnyčios kolonų restauravimo. Nuo mažens Laimontas buvo Kurklių bažnyčios ministrantas, po studijų išvyko gyventi į Švediją, kur sukūrė savo verslą. Yra praktikuojantis katalikas. Kiekvienais metais titulinių Kurklių bažnyčios Švč. M. Marijos Škaplierinės atlaidų metu grįžta į Kurklius. Ir toliau jis nepaliauja rūpintis bažnyčios tvarkymu, puošimu, liturginių reikmenų atnaujinimu. Visa parapijos bendruomenė yra dėkinga Laimontui už jo žymų ir ilgam atmintiną indėlį į Kurklių bažnyčią. Parapijos žmonių yra gerbiamas ir mylimas.

Birželio 30 d. Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo ir Užunevėžių Švč. M. Marijos bažnyčiose šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Kas penkeri metai Bažnyčia įpareigoja vyskupus aplankyti visas savo vyskupijos parapijas kaip ir klebonus kiekvienais metais aplankyti visus jų parapijoje gyvenančius žmones. Paskutinį kartą vyskupas vizitavo parapijas 2013 m. spalio 6 d. Atvykusį vyskupą A. Jurevičių abejose bažnyčiose iškilmingai pasitiko gausus tikinčiųjų būrys ir miesto svečiai. Kavarsko bažnyčioje vyskupas aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – apdovanojo Antaną ir Alfonsą Sunklodus.

Po šv. Mišių Kavarsko ir Užunevėžių bažnyčių šventoriuose visiems buvo surengta šventinė agapė, kur tikintieji galėjo pabūti kartu, pasivaišinti, pabendrauti su Ganytoju.


Šv. Jono Krikštytojo atlaidai Kavarsko bažnyčioje

2019-06-23


Maloniai kviečiame į Šv. Jono Krikštytojo atlaidus Kavarske!

2019-06-07


Širvintų mišraus choro "Dermė" viešnagė Kurklių bažnyčioje

2019-03-13

Širvintų mišraus choro "Dermė" viešnagė Kurklių bažnyčioje. Kurklių ir Užunevėžių bažnyčių zakristijono Povilo sveikinimas 80-ojo jubiliejaus proga.


Choras “Dermė” atvyksta į Kurklių bažnyčią.

2019-03-09

Kovo 10 d. 12.00 val. visus kviečiame į Kurklių bažnyčią! Svečiuose lankysis Širvintų mišrus choras "Dermė". 


Kviečiame švęsti Kovo 11-ąją Kavarske!

2019-03-09

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginiai Kavarske:

10.00 val. – šv. Mišios Kavarsko šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. 
Po šv. Mišių – iškilmingas Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimas, visiems gyvai giedant Lietuvos himną.

11.00 val. – koncertas Kavarsko kultūros namų salėje. 
Jums koncertuos svečiai iš Ukmergės kultūros centro III Antakalnio skyriaus – moterų vokalinis ansamblis „Retro“ (vadovas Marius Mikučionis). Koncertinę programą taip pat parengė Kavarsko kultūros namų moterų vokalinis ansamblis (vad. Leda Kazokienė). 

Laukiame visų: kavarskiečių ir svečių!


Kviečiame paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną

2019-03-09

53781561_2120678114720144_4560434994022973440_o.jpg

Akimirkos iš susitikimo Danijoje su Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatu užsienio lietuvių katalikams prel. Edmundu Putrimu

2019-03-06

Akimirkos iš susitikimo Danijoje su Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatu užsienio lietuvių katalikams prel. Edmundu Putrimu kovo 1-3 d. 
Nuoširdi padėka gerb. prelatui už jo apsilankymą, gerb. LR ambasadorei Danijoje Gintei Damušis, Danijos vyskupui Czesław Kozon, Danguolei Dovidavičienei, Sandrai Danielsen, Laimai Gimbutienei ir jos chorui, Ramūnui Styrai ir visiems prisidėjusiems prie gražių ir šiltų mūsų susitikimų!


Vasario 16-osios šventės akimirkos iš Kavarsko ir Kurklių

2019-02-17


Šv. Mišios Lietuviams Kopenhagoje

2019-02-09

Visus Danijos lietuvius kviečiame dalyvauti šv. Mišiose už pasaulio lietuvius Vejle ir Kopenhagoje kovo 2 ir 3 d.d.! 

51677689_2027226977574960_1733511090576293888_n.jpg

2019 metų kalendorius spausdinimui

2019-01-05

Brangieji, sveikindamas visus su Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilme, dovanoju visiems 2019 metų kalendorių, kurį galite parsisiųsti paspaudę žemiau esančią nuorodą.
Pagarbiai kun. dr. Nerijus Vyšniauskas

49501671_2007571549540503_366890558989271040_n.jpg