Apaštališkojo nuncijaus Lietuvoje
arkivyskupo Pedro López Quintana apsilankymas Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tituliniuose atlaiduose ir Kavarsko miesto
480 metų šventėje

2018-06-24

Nuoširdi padėka Apaštalų Sosto diplomatiniam atstovui Baltijos šalyse arkivyskupui Pedro López Quintana, jo sekretoriui kun. M. Šlaustui, Anykščių r. merui K. Tubiui, Anykščių r. savivaldybės administracijos direktoriui A. Gališankai, jo pavaduotojui R. Blazarėnui, Kavarsko seniūniui A. Gansiniauskui, Kavarsko pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro direktorei L. Daugėlienei, Kavarsko kultūros namų kolektyvui ir jo vadovei A. Blažienei, „Marijos radijui“, Nacionalinio M. K. Čiurlionio menų mokyklos chorui, kameriniui chorui „Aidija“, jų meno vadovui R. Gražiniui, Kavarsko mokyklos mokiniams, šv. Mišių patarnautojams, adoruotojoms, procesijos dalyviams, vainikų pynėjoms ir puošėjoms, bažnyčios choristams, atlaidų rėmėjams ir visiems, savo darbu, malda, auka ir gera valia prisidėjusiems prie šios gražios šventės. Ačiū Jums!

Šv. Mišių įrašas ir nuncijaus homilija

 

Šventės akimirkos


Kviečiame visus švęsti Jonines Kavarske!

2018-06-14

2018 m. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios titulinių atlaidų programa Kavarsko mieste. Pirmą kartą Kavarsko istorijoje lankysis ir atlaidų Šv. Mišias aukos Apaštalų Sosto diplomatinis atstovas Baltijos šalyse - arkivyskupas Pedro López Quintana.


Koncertas motinos dienos proga

2018-05-08

Motinos dienos proga Vilniaus Bernardinų bažnyčios choro "Langas" koncertas Kavarsko bažnyčioje gegužės 5 d.
Nuoširdi padėka visiems, prisidėjusiems prie šio gražaus renginio.

Vilniaus Bernardinų bažnyčios choro "Langas" koncertą Kavarsko bažnyčioje aprašo Lietuvos spauda. Straipsnį galima perskaityti internetiniame ir popieriniame laikraščio variante (Lietuvos aidas 2018.05.15-18, Nr. 103-5).


Mišios Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje Kopenhagoje

2018-04-05

Kviečiame visus Danijos lietuvius per Atvelykį, balandžio 8 d., 14.00 val. į šv. Mišias Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, Stenosgade 4, Kopenhaga.

Po šv. Mišių - agapė su soliste Judita Leitaite. 

Visų lauksime atvykstančių nuoširdžiam pabendravimui. Turintys gražų balsą kviečiami giedoti šv. Mišių metu.

velykos.jpg

Kavarsko bažnyčia šv. Velykų rytą

2018-04-01


Kavarske paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

2018-03-11

Kovo 11 dieną Kavarske vyko renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Po šv. Mišių iš Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios į aikštę iškilmingai išnešta ir, visiems giedant tautos himną, iškelta Lietuvos valstybės vėliava. Vėliavos kėlimo ceremonijoje dalyvavo Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai, Kavarsko seniūnijos seniūnas A. Gansiniauskas, klebonas kun. N. Vyšniauskas, Kavarsko žmonės ir svečiai.

Linos Dapkienės fotoreportažas iš renginio.